Тұлға психологиясы

Жоспар

  1. Тұлға жайлы жалпы түсінік.
  2. Тұлғадағы әлеуметтік пен биологиялықтың өзара байланысы.
  3. Тұлғаның кәзіргі күнгі теориялары

Тұлға жайлы жалпы түсінік. “Тұлға” түсігінің анықтамасы мен мазмұны. Адамзат ұйымдасу иерархиясының деңгейлері. “Индивид”, “субьект”, “тұлға”, “даралық” түсініктерінің өзара байланысы. Тұлға құрылымы: қабілеттер, темперамент, мінез.

            Тұлғадағы әлеуметтік пен биологиялықтың өзара байланысы.  Биологиялық, әлеуметтік және психикалықтардың өзара әрекеттесу мәселесі. К.К.Платоновтың тұлға құрылымы концепциясы. А.Н.Леонтьевтің құрылымдық ықпалы. А.В.Петровскийдің тұлға концепциясы. Б.Г.Ананьев еңбектеріндегі тұлға мәселесі. Б.Ф.Ломовтың тұлғаны зерртеудегі комплекстік ықпалы.

Тұлғаның кәзіргі күнгі теориялары.   Тұлғаның кәзіргі күнгі психологиялықтеоияларының классификациясы және оның негізі. Тұлға теорияларының үш типі: психодинамикалық, социодинамикалық және интеракционистік. Тұлға қырлары теориясы. Фрейдим және неофрейдизм. Тұлғаның гуманистік теориясы. әлеуметтік үйрену теориясы. Феноменологиялық  ықпал. А.Н.Леонтьевтің тұлға концепциясы.