Қабілеттер мен ерік

Жоспар

  1. Адам  қабілеттерінің жалпы сипаттамасы.
  2. Адам  қабілеттерінің табиғаты.
  3. Еріктік іс-әрекеттердіәң жалпы сипаттамасы.
  4. Еріктің негізгі психологиялық теоретиялары.

Адам  қабілеттерінің жалпы сипаттамасы.  Қабілеттер жайлы түсінік. Б.М.Теплов бойынша қабілеттер анықтамасы. Қабілеттер мен оқыту табыстылығының арақатынасы. Қабілеттер мен адам дамуы. Қабілеттер классификациясы. Жалпы қабілеттер сипаттамасы. Теоретикалық және практикалық қабілеттер. Оқу және творчестволық қабілеттер.

            Адам  қабілеттерінің табиғаты. Қабілеттің алғашқы теориялары. Френология. Ф.Галлей мен Ф.Гальтонның қабілеттер концепциясы. Қабілеттерді зерттеудегі егіздер әдісі.  Қабілеттер дамуныдағы тәрбие ерекшеліктерінің ролі. К.А.Гельвецийдің қабілеттре концепциясы. Адам қабілеттерінің биоәлеуметтік табиғаты.

            Еріктік іс-әрекеттердіәң жалпы сипаттамасы. Ерік  мінез-құлықты саналы реттеу процессі ретінде. Ерікті және еріксіз қозғалыстар. Ерікті қозғалыстар мен әрекеттердің ерекшеліктері. Ерік іс-әрекеттерінің ерекшеліктері. Еріктік әрекет сипаттмалары. Ерік пен сезім арақатынасы.

            Еріктің негізгі психологиялық теоретиялары. Антикалық философтар еңбектеріндегі ерік-жігер мәселесі. Ортағасыр кезеңіндегі ерік-жігер мәселесі. Қайта өрлеу дәуіріндегі “Ерік бостадығы мәселесі”.  Экзистенциализм – “тіршілік ету философиясы”.  И.П.Павловтың ерік мәселесіне қатысты ықпалы. Бихевиоризм позициясы тұрғысынан еріктің талдауы. Н.А.Бернштейн еңбектеріндегі е,рік концеепцтясы.  Еріктің психоаналитикалық концепциясы.