Бағалы қағазадарды талдау

Бағалы қағазадарды талдау туралы қазақша реферат

2006 жылы 1 қаңтарда корпоративті бағалы қығаздар нарығында акция эмиссиясын жүзеге асыратын 2940 акционерлік қоғам, 62 брокер-дилерлер, 18 тіркеушілер, 11 банктік-костодиондар, және инвестициялық портфельді басқаратын 25 ұйым тіркелген.

     2005 жылы 137 акция эмиссиясы (2002 жылы 86 эмиссия) және номиналды құны 88,7 млрд.теңге болатын 30 мемлекеттік емес облигация эмиссиясы тіркелген (2002 жылы 25 эмиссия, номиналды құны 48,2 млрд.теңге). 2004 жылы 1 қаңтарда айналымда 3521 әрекет етуші акция эмиссиясы және номиналды құны 178,5 млрд.теңге болатын 71 әрекет етуші мемелекеттік емес облигация болды.

Айналым мерзімі үш жыл болатын мемлекеттік бағалы қағазадардың табыстылығы 2002 жылда 8,30 жылдық пайызды құрады сонымен қатар оның бағасы төмендеді және аукционның соңғы қорытындысы бойынша 2004 жылдың қаңтарында олардың табыстылығы 6,09 жылдық пайызды құрады.

Тәжірибе көрсеткеніндей, едәуір құлаудан кейін нарықтың тұрақтануы болды, оған ұқсас жағдай 2001 жылда көрінген, яғни сәуір айынан бастап, мамыр айы бойы  МЕОКАМ бойынша аукцион табыстылығы 9,99 % -дан 8% төмендеуі, табыстылықтың төмендеуі, сұраныстың төмендеуіне алып келді.

Сонымен мынандай қорытындыға келуге болады, яғни орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалы қағазадар табыстылығы 2004 жылы және одан келесі жылдары өспейді және тұрақты деңгейде 6,00 -6,20% болады [18, 72бет].

Соңғы бес жылда қор нарығы дамыды. 2005  жылда Қазақстандық қор биржасында (KASE) жасалған операциялардың көлемі 80403,4 млн.долл немесе 10696,4 млрд.теңге болды. 2004 жылмен салыстырғанда операциялар көлемі 36,6% доллор немесе 34,5% теңге эквивалентіне өсті.

     Мемлекеттік бағалы қағаздардың бірінші ретті нарығы

Муниципалды облигацияларды қоса алғанда мемлекеттік бағалы қағаздар түрінде шығарылған Қазақстандық мемлекеттік қарыз сомасы 2006 жылы 1 қаңтарда 596,0 млрд.теңгені құрады.

2005 жылдың 1 бастап 31 желтоқсанда жалпы қарыз сомасы 3,7 млрд. теңгеге төмендеді (3 кесте)[1].

ИАФР “Ирбис” – тің берілген мәліметтері бойынша  Ұлттық банктің мемлекеттік бағалы қағаздарының шығарылым көлемі жклтоқсанда 191 999,8 млн.теңгені құрады.

Екінші ретті нарық

     2005 жылы KASE — да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу – сату операцияларының көлемі жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын қосқанда 631,8 млрд.теңге (4754,2 млн.долл) асқан жоқ және 2004 жылмен салыстырғанда 16,1% төмендеді. Ал 2004 жылы сәйкесінше мемлекеттік бағалы қағаздардар операцияларының көлемі 753,1 млрд.теңге (5558,6 млн.долл) құрады. Кестеде 2005 жылдың әрбір айына мемлекеттік бағалы қағаздарады  сатып алу-сату келісімдерінің көлемі және айналым құрылымы  сонымен қатар 2004 жылдың берілген мәліметтерімен салыстыру көрсетіледі.

2005 жылы желтоқсанда KASE – да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу – сату секторында жалпы сомасы 40 467,0 млн. теңге (302,5 млн. долл) болатын 155 келісімдер тіркелген.

Екінші ретті нарықтың сатып алу – сату секторында жалпы сомасы 22 655,3 млн. теңге болатын 111 келісім тіркелген, 2005 жылы қараша айында 12,2% төмендеді.

Кесте 1 —  2005 жылдағы мемелекеттік бағалы қағаздардың биржалық  нарығы, млн.теңге

Айлар         МБҚ биржалық нарық секторы Барлығы
Бірінші ретті орналастыру Екінші ретті нарық, сатып алу-сату
Қаңтар         22 190,0          47 121,1  69 311,1
Ақпан         18 777,1          25 390,6  44 167,7
Наурыз         16 000,0          37 133,5  53 133,5
Сәуір         14 000,0          33 954,5  47 954,5
Мамыр         16 000,0          58 262,90  74 262,90
Маусым         18 000,0          40 905,60  58 905,60
Шілде         0          41 835,20  41 835,20
Тамыз         0          52 129,90  52 129,90
Қыркүйек         0          59 189,60  59 189,60
Қазан         0          64 584,6  64 584,6
Қараша         0          25 808,8  25 808,8
Желтоқсан         17 811,7          22 655,3  40 467,0
Барлығы         122 778,9          508 971,60 631 750,50
2004 жылдың қаңтар-желтоқсаны  

 

0

 

 

753 102,8

 

 

753 102,8

Тренд        х         0,68  0,84

Екінші ретті нарықтың сатып алу-сату операцияларының өзгеру динамикасын көрсек, қыркүйек, қазан айларында өскенін содан кейін кемігенін байқаймыз.

Ал бірінші ретті орналастыру кезінде жылдың соңында өскенін байқаймыз.

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар нарығы

     2005 жылы KASE – да мемлекеттік емес бағалы қағазадарды сатып алу-сату операцияларының көлемі бастапқы орналастыруды және акция пакетін (МАП)қоса 367,8 млрд. теңге (2 756,3 млн. долл) құрады сонымен қатар алдындағы жылмен салыстырғанда 119,8 млрд.теңгеге  (926,3 млн.долл) өсті немесе 1,41 есе (1,51есе) өсті [19, 9бет].

Кестеде KASE – да 2005 жылы әрбір ай бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздардың келісім көлемі және 2004 жылдың мәліметтерімен салыстыру жургізіледі.

2004 жылы мемлекеттік емес бағалы қағаздардың сатып алу-сату келісімдерінің көлемі 248,0 млрд. теңге (1830,0 млн. долл) құрады.

2005 жылы желтоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша барлық нарық секторында жалпы сомасы 60 736,3 млн.теңге немесе 453,8 млн.доллор болатын 682 келісімдер тіркелген.

Кесте 2 —   2005 жылдағы мемелекеттік емес бағалы қағаздардың айналым құрылымы мен келісім көлемі мың долл.

Айлар         МЕБҚ биржалық нарық секторы Барлығы
Бірінші ретті орналастыру Екінші ретті нарық, сатып алу-сату  

МАП

Қаңтар 18  554,4 160 653,8 0 179 208,2
Ақпан 0 117 942,9 0 177 942,9
Наурыз 0 126 0,36,6 0 126 036,6
Сәуір 4 547,9 127 934,8 0 132 482,7
Мамыр 14 822,9 211 257,9 0 226 080,8
Маусым 0 174 222,3 0 174 222,3
Шілде 0 224 551,5 2 186,6 226 738,1
Тамыз 7 235,4 302 524,9 26 382,6 336 142,9
Қыркүйек 10 137,7 245 995,9 0 256 133,7
Қазан 4 086,4 241 012,1 0 245 098,4
Қараша 32 928,1 249 470,3 0 282 398,5
Желтоқсан 32 429,4 421 364,8 0 453 794,3
Барлығы 124 742,20 2 602 967,9 28 569,2 2 456 279,3
2004 жылдың қаңтар-желтоқсаны 156 280,70 1 663 308,3 10 407,7 1 829 996,7
Тренд 0,8 1,56 2,75 1,51

Мемлекеттік емес бағалы қағаздардың айналым құрылымы келесі түрде көрінеді:

1)    Сатып алу-сату секторының үлесіне барлық жасалған келісім көлемінің 92,9% (421 364,8 мың доллар) келеді.

2)    Бастапқы орналастыру үлесіне 7,1% (32 429,4 мың доллор) келеді.

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар нарығының 2005 жылы қарашадағы биржалық құрылымы:

1)    Сатып алу-сату секторының үлесіне барлық жасалған келісімдер көлемінің 88,5% (249 470,3 мың доллор) келеді.

2)    Бастапқы орналастыру үлесіне 11,7% (32 928,1 мың доллор)келеді.

Кесте 3 — Мемлекеттік бағалы қағаздардың биржалық нарығы, млн.теңге

 Жылдар         МБҚ биржалық нарық секторы Барлығы
Бірінші ретті орналастыру Екінші ретті нарық, сатып алу-сату
2003         4 691,8      349 287,8  353 979,6
2004         0      753 102,8  753 102,8
2005        122 778,9      508 971,60  631 750,50

Кесте  4 —  2005 жылдың желтоқсанында    KASE – да  мемлекеттік емес

бағалы қағаздарды сататын ең негізгі ондық компаниялар.

БҚ коды     Компания Келісім көлемі мың долл. Келісім көлемі млн. долл. Келісім саны Нарық үлесі % Бағаның өзгерісі %
ТМ LM        “Темірлизинг”АҚ 34 218,00 4 579,60 13 7,54    —
CCBN          “Банк Центр

Кредит” АҚ

32 926,80 4 414,00 37 7,25   0
HSBKp1      “Қазақстанның

халықтық

жинақтаушы банкі”

32 049,40 4 285,80 5 7,06   2,44
KZCR       “ТНК” Казхром” АҚ 19 827,20 2 656,90 5 4,37   0
ASFib7   “Астана — Финанс”АҚ 16 339,00 2 189,30 43 3,6 -3,65
TEBNp    “Темірбанк” АҚ 16 187,10 2 163,70 34 3,57 -1,61
ALKSb   “АЛМАТЫ КУС”АҚ 16 125,50 2 154,20 15 3,55 -2,07
BTAib8   “БТА Ипотека” АҚ 14 9801,20 2 004,60 7 3,3 13
KZTC      “KazTransCom” АҚ

 

12 904,10 1 728,90 4 2,84   —
KKAGb“Қазақстанқағазы”АҚ 11 984,80 1 604,50 8 2,64 0,17
Барлығы 207 542,10 27 781,50 171 45,72  
Барлық МЕБҚ 453 794,30 60 736,30 682 100  

— кестедегі бағалы қағаздар келісім көлемінің кемуі бойынша орналасқан, доллор түрінде. “p”-артықшылықты акциялар; “b”- облигация; “e”- еврооблигация; қалғаны жай атаулы акция.

Кесте 5 —   Мемлекеттік бағалы қағаздардың биржалық нарығы, млн.теңге

 Жылдар         МБҚ биржалық нарық секторы Барлығы
Бірінші ретті орналастыру Екінші ретті нарық, сатып алу-сату
2003         4 691,8      349 287,8  353 979,6
2004         0      753 102,8  753 102,8
2005        122 778,9      508 971,60  631 750,50

Мемлекеттік бағалы қағаздармен келісімдер Қазақстандық қор биржасы айналымының – 80% жуығын және  шетел валютасымен – 16% жуығын құрайды. Ал корпоративті қағазадар мен тез арадағы келісімдер – 5% ғана құрайды .

Кесте 6  —  Қазақстандық қар биржасындағы келісімдердің көлемі мен үлесі

(АҚШ млн.долл.)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
  көлемі үлесі көлемі үлесі көлемі үлесі көлемі үлесі көлемі үлесі көлемі үлесі
Шет ел вал.      1 743,4 1 961,9 1 961,9 19,2 2 980,7 12,1 6 413,4 19,0 9449,5 16,1 12044,10 15,00
Тез ар. келісім 66,9 1,3 520,9 5,1 833,8 3,4 2 458,7 7,3 0,118 0,0002 0,0 0,0
МБҚ 3 129,0 61,6 7 250,9 70,8 1 951,1 7,9 2 378,0 7,0 5 558,6 9,4 4 754,20 5,90
МЕБҚ 138,5 2,7 505,8 4,9 603,6 2,4 1 025,2 3,0 1830 3,1 2 756,30 3,40
РЕПО 0,0 0,0 0,0 0,0 18 274,2 74,2 21 523,6 63,7 42012 71,4 60 848,20 75,70
Вексель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,023 0,0001 0,096 0,0003 0,0 0,0 0,0 0,0
Бир.айн 5 077,8 100,0 10238,8 100,0 24 643,4 100,0 33 799,0 100,0 58850,4 100,0 80 403,40 100,0

  Егер Қазақстандық қор биржасының қызметін және келісімдердің көлемін талдасақ, онда 2000 жылдан бастап келісімдердің өскенін көреміз, яғни:

  •  Шетел валютасы – 4,5 есе;
  •  Мемлекеттік бағалы қағазадар – 35 есе;
  •  Мемлекеттік емес бағалы қағаздар – 100 есе.

2005 жылы 451 акция шығарылымы тіркелген және 549 шығарылым алынып тасталды. 2006 жылы 1 қаңтарда айналымда 2484 акция шығарылымы жүрді.

 Жылдар Тіркелген шығарылымдар Алынып тасталғандар
2003 142 314
2004 327 694
2005 451 549

 2004 жылы 1 қаңтарда Республикада – 2940 акционерлік қоғам болды, оның ішінде – 16 халықтық акционерлік қоғам. Ал 2006 жылы 1 қаңтарда тіркелген акционерлік қоғамның саны – 2300, яғни, 2005 жылмен салыстырғанда 771 төмендеді, өйткені “ Акционерлік қоғам ” заңындағы жарғылық капиталдың минималды көлемі туралы талаптарын орындай алмағандықтан көбі ТОО болып қалыптасты.

Акция шығарылымының саны Акционерлік қоғам саны
1қаңтар 2003 3604 1қаңтар 2003 3109
1қаңтар 2004 3502 1қаңтар 2004 2940
1 қаңтар 2005 3154 1 қаңтар 2005 3071
1 қаңтар 2006 2484 1 қаңтар 2006 2300

2006 жылы 1 қаңтарда корпоративті бағалы қығаздар нарығында акция эмиссиясын жүзеге асыратын 2940 акционерлік қоғам, 62 брокер-дилерлер, 18 тіркеушілер, 11 банктік-костодиондар, және инвестициялық портфельді басқаратын 25 ұйым тіркелген.

Кесте 9

Сәйкесінше лицензиясы бар

ұйым саны

01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005
Барлық брокерлер мен дилерлер 58 51 51 50 52 62
Тіркеушілер 24 23 22 21 19 18
Костодиандар 11 12 11 10 10 11
Зейнетақы актив. инвест. басқарушылар 7 7 8 9 10 10
Инвестициял. Портфельді басқарушылар 1 2 3 4 10 28
Өзін-өзі реттейтін ұйым 2 2 2 2 2 2