Менеджмент теориясы және тәжірибесі

Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеті. Басқарудың табиғаты және менеджмент эволюциясы. Басқарудағы қоғам мен табиғат заңдары. Басқарудағы жүйелік көзқарас. Басқару функциялары мен құрылымы. Басқарудың экономикалық механизмі. Экономикалық процестерді басқарудыц психолгиялық негізі. Менеджмент қызмет түрі ретінде. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде. Мотивация басқару функциясы ретінде. Фирма ішіндегі бақылауды ұйымдастыру. Ұйымды стратегиялық басқару. Қаржылық институттардығы стратегиялық менеджмент. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару. Салық менеджменті. Инновациялық менеджмент. Дағдарысқа қарсы басқару. Жобаларды басқару. Кәсіпкерліктегі тәуекелділікті басқару. Менеджменттегі коммуникация. Шешім қабылдау процесі. Командалық менеджмент. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары. Кәсіпорындағы келіспеушілікті басқару. Персоналды басқару концепциясы. Басқару этикасы және ұйымдық мәдениет. Өндіріс басқару объектігі ретінде. Өндірісті оперативті басқару. Өнім сапалығын басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігін бағалаудағы әдістемелік тәсілдер