Инновациялық менеджмент

Инноватика теориясының қалыптасуы және оның қазіргі кездегі концепциялары. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау. Инновациялық проектерді басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін бағалау. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудіц процессін басқару әдістері. Инновациялық стратегиялар. Инновациялық қызмет нәтижесін құқықпен қамту. Интеллектуалды меншік. Шагын инновациялық бизнес . Венчурлы қарыжыландыру .Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инноваиялық бизнестің түрлері.. Инновациялық қызметті қолдаудың дүниежүзілік тәжірбиесі. Инновациялық инфрақұрылым. Қазақстан республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясы