Кәсіпкерлік қызметті белгісіне, нысаны мен түріне қарай классификациялау

Қазіргі кезде нарықтық экономикасы дамыған елдерде бірнеше миллиондаған әр түрлі фирмалар қызмет атқаруда. Осы қаптаған көптүрлі белгісі бойынша классификациялау қажет (1-кесте). 

Кесте – 1.

Ұйымдық-құқықтық нысаны бойынша Шаруашылық сипатына қарай Салалық қызметіне қарай Меншік нысаны бойынша
Картелдер,

Синдикаттар

(консорциумдар),

Трестер,

Концерндер,

Концерн-конгломераттар,

Холдинг-компаниялар,

Акционерлік қоғамдар

(корпорациялар),

Кооперативтер,

Серіктестіктер.

Өндірістік,

Саудалық,

Делдалдық,

Банктік,

Сақтандырушылық

Инвестициялық,

Инновациялық,

Инжирингтік,

Венчурлік (тәуекелділік), Консалтингтік,

Аудиторлық,

Трастолық.

Өнеркәсіп,

Ауыл шаруашылығы,

Сауда,

Байланыс,

Көлік

Қаржы,

Несиелік,

Мәдениет,

Өнер,

Білім,

Ғылым, Денсаулық сақтау,

Тұрғын үй шаруашылығы.

Мемлекеттік,

Қазыналық, Ұжымдық,

Жалгерлік,

Кооперативтік,

Акционерлік,

Жекелеген,

Аралас (біріккен), Мемлекеттік

кооператив-

тікпен бірге,

Ұжымдық жекемен бірге,

Мемлекет аралық (біріккен кәсіпорын)

Бір қолға біріккен фирмалар саны мейлінше көп. Тек қана АҚШ-тың өзінде олардың саны 7млн. құрайды. Қолдағы қаржы қорының шектеулілігі оларды бірігуге итермелейді. Сөйтіп санның салдарынан әртүрлі серіктестіктер құрылады.