Эвакуациялык органдар

Эвакуациялык органдар туралы қазақша реферат

                        Халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлауды жане откизуди тикелей жузге асыру ушин эвакуациялык органдар курылады:

1)         эвакуациялык комиссиялар (ЭК);

2)         эвакокабылдау комиссиялары (ЭКК);

3)         жиналымды эвакуациялык пункттер (ЭЖП);

4)         эвакуациялык кабылдау пункттери (ЭКП);

5)         эвакуациялык аралык пункттери (ЭАП).

1)         Эвакуациялык комиссиялар республикада, облыстарда, калаларда, калалык аудандар мен уйымдарда, сондай-ак министрликтерде, агенттиктерде, эвакуациялык кабылдау комиссиялары – аудандарда (селолык), елди мекендерде жане аумактарында эвакуацияланган халыкты орналастыру жургизилетин меншиктин барлык туриндеги ауыл шаруашылык уйымдарында курылады.

Эвакуациялык комиссиялар облыстардын, калалардын, калалык аудандардын,  орталык жане жергиликти аткарушы органдар мен уйымдардын Азаматтык корганыс бастыктарынын жумысшы органдары болып табылады. Олар халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялау жониндеги шаралардын букил кешенин орындауга жане осы шараларды жан-жакты камтамасыз етуге жауап береди.

Эвакуациялык комиссиялардын курамын орталык жане жергиликти аткарушы органдардын тиисти басшылары бекитеди. Биринши басшынын орынбасарынын бири эвакуациялык комиссиянын торагасы болып тагайындалады.

Эвакуациялык комиссия курамына орталык жане жергиликти аткару органдарынын, Азаматтык корганыс кызметтеринин, билим, алеуметтик камтамасыз ету болимдеринин, аскери комиссариаттардын, уйымдардын жане баскалардын окилдери енеди.

2)         Эвакуациялык кабылдау комиссияларына эвакуация кезинде келетин халыкты карсы алуды есепке алу мен орналастыруды уйымдастыру, сондай-ак келетин халыкты турмыска кажетилермен камтамасыз етуди уйымдастыруга бакылау жасау жуктеледи.

Эвакуациялаудын аралык пункттери болып табылатын елди мекендердеги эвакуациялык кабылдау комиссияларына, сондай-ак оны орналастырудын сонгы пункттерине халыкты жонелтуди камтамасыз ету жуктеледи.

Эвакуациялык кабылдау комиссияларын селолык аудандар мен калалардын жергиликти аткару органдары басшыларынын, меншиктин барлык туриндеги ауыл шаруашылык касипорындары басшыларынын орынбасарлары баскарады. Олардын курамына жергиликти аткару органдарынын, Азаматтык корганыс кызметтеринин жане келетин халыкты кабылдауга, орналастыруга жане жан-жакты камтамасыз етуге катысушы баска да уйымдардын кызметкерлери енгизиледи.

3)         Эвакуациялык жиналау пункттери (ЭЖП) эвакуацияланатын халыкты жинау мен тиркеуге  жане оларды коликке отыргызу пункттери мен бастапкы  аттану пункттерине жиберуге арналады.

Куралатын эвакуациялык жиналау пункттеринин саны мен олардын турган жерлери бытыранкы орналастырылатын жане эвакуацияналатын халыктын санын, эвакуациялау маршруттарына  отыргызу пункттеринин саны мен олардан жонелтилетин поездар мен кемелердин удемелилигин ескере отырып белгиленеди. Эвакуациялык жиналу пункттери  адетти халыкты эвакуациялау маршруттарына, темиржол станцияларына тениз жане озен аймактары мен кемежайларына жакын жерлерге, адамдарды эвакуациялау маршруттарынын бастапкы пункттери мен отыргызу пункттерине жиналу мен уактында жеткизуге жагдай жасайтын жерлерге орналасады. Жаяу эвакуациялау маршруттарында олар, адеттегидей, халыкты акетуди жеделтету максатында калалардын шетинде орналасуы тиис.

Эвакуациялык жиналу пункттерин орналастыру ушин аралуан когамдык болмелер пайдаланылады. Эвакуациялык жиналау пункттеринде немесе олардан тикелей жакын жерде халыкты коргау ушин тиршиликти камтамасыз етуге арналган (медицина, тамактандыру, кузет жане т.с.с.) орындар азирленеди.

Арбир эвакуациялык жиналу пунктине рет номири бериледи жане оган шаруашылык жургизу объектилери мен патерлерди иеленушилердин кооперативтери тиркелип жазылады. Эвакуациялык жиналу пункти калалык, аудандык, объектилик эвакуациялык комиссиялармен, жаяу эвакуациялау маршруттарынын бастапкы пункттеримен, отыргызу  пункттеримен жане колик органдарымен тикелей байланысы камтамасыз етиледи.

Эвакуациялык жиналу пунктинин акимшилиги калалар  мен калалык аудандар акимдеринин каулысымен жане буйрыгымен, уйымдар басшылыгынын буйрыгымен куни бурын тагайындалады. Эвакуациялык жиналу пункти акимшилигинин саны оган тиркелип жазылган халыктын санына байланысты болады. Кажет болган жагдайда эвакуациялык жиналу пунктинде эвакуациялык халыкка газтуткыштар беру пункттери курылады.

4)         Эвакуациялык кабылдау пункттери (ЭКП) бытыранкы орналастырылатын жане эвакуацияланатын халыкты тусиру мен оларды орналастыру орындарына жонелту пункттеринде ористетеди.

Эвакуациялык кабылдау пункттеринин акимшилик курамы келуши халыктын саны мен оны камтамасыз етуге байланысты шаралар колемин ескере отырып белгиленеди.

5)         Егер туракты орналастыру аудандары тауликтик мерзим журуден астам кашыктыкта болса, эвакуациянын аралык пункттери (ЭАП) курылады. Олар келетин халыкты тиршилик жасауга кажеттилердин ен аз молшеримен (тамактандыру, сумен жабдыктау, медициналык кызмет корсету) камтамасыз етилуге тиис. Эвакуациялык аралык пункттери мумкиндигинше темир жол мен тас жолга, сумен катынасы жерлерине жакын орналасады.