Эвакуациялык шараларды жоспарлау

Эвакуациялык шараларды жоспарлау туралы қазақша реферат

                        Халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлау азаматтык корганыс кызметтеринин, барлык денгейдеги эвакуациялык жане эвакуациялык кабылдау комиссиялары бастыктарынын, тотенше жагдайлар жониндеги баскармалар (болимдер) бастыктарынын аса манызды миндети болып табылады.

                        Эвакуациялык шараларды жоспарлау жогары денгейдеги бастыктарынан томенге карай жургизиледи: Республика – Облыс – Кала, аудан – касипорын.

Облыста  эвакуациялык шараларды жоспарлау арбир кала мен облыстын акимшилик орталыгынын калалык ауданы ушин жузеге асырылады. Коликти, жолдарды, елди мекендер мен аумактарды пайдалану маселелери тиисти кызметтермен келисиледи.

Эвакуациялык шараларды орындаудын колеми мен мерзимин, халыкты бытыранкы орналастыруды, болинетин коликти жане эвакуациялауды жургизуге кажетти баска да деректерди корсете отырып, эвакуациялык жоспардан алынган узиндилер тотенше жагдайлар жониндеги болимдерине жеткизиледи. Азаматтык корганыс жоспарларында эвакуациялык шараларды азирлейди, оларды  уйымдарга жеткизеди жане олардын бытыранкы орналастыру мен эвакуациялау жоспарларын жасауды бакылауга алады.

Аудандар мен калаларда, меншиктин барлык туриндеги ауыл шаруашылык касипорындарында бытранкы орналастырылатын жане эвакуацияланатын халыкты кабылдау, орналастыру мен жабдыктау жониндеги шаралар жоспарланады.

Аудандар мен кала уйымдарынын Азаматтык корганыс жоспарлары бытыранкы орналастыру жане эвакуациялау маселери бойынша аудандардын, меншиктин барлык туриндеги ауыл шаруашылыгы касипорындарынын Азаматтык корганыс жоспарларымен келисиледи.

Мыналар жоспарлау ушин негизги бастапкы малиметтер болып табылады:

1)         калалар мен кауипсиз аймакта туратын, жумылдыру кагазы бар жане Казакстан Республикасынын Карулы Куштерине шакыруга жататын халыктын саны;

2)         категорияланган калаларда озинин кызметин тотенше жагдай мен согыс уакыты, кызметшилер жане олардын отбасыларынын жалпы саны, сондай-ак негурлым жумыс истеуши ауысым саны мен ауысымдардын жумыс уакыты корсетилген уйымдар тизбеси;

3)         озинин кызметин тотенше жагдай мен согыс уакыты жагдайында кауипсиз аймакка ауыстыратын уйымдардын жумысшыларынын, кызметшилеринин жане олардын отбасы мушелеринин тизбеси;

4)         студенттер, окушылар, балалар санын, сондай-ак окытушылар курамы мен кызмет корсетуши персонал саны корсетилген жогары жане орта арнаулы оку орындарынын, касиптик-техникалык училищелердин, жалпы билим беретин мектептердин, мектеп-интернаттардын, бала бакшалардын жане ведомстволык балалар мекемелеринин саны;

5)         категорияланган калалар айналысындагы тотенше жагдайлар мен кушти карулар болуы мумкин аймактар, осы аймактарда туратын халык саны;

6)         бытыранкы орналастырылатын жане эвакуацияланатын халыкты орналастыруга тиым салынган аудандар мен пункттер;

7)         бытыранкы орналастырылатын жане эвакуацияланатын халыкты орналастыру жониндеги аудандар мен калалардын мумкиндиктери;

8)         халыкты орналастыратын аудандарда корганыс курылыстарынын (паналар, радиацияга карсы бассаугалар, тау-кен орны, жеркабаттар мен жеркепелер), сондай-ак сумен камтамасыз ету коздерин болуы;

9)         эвакуациялык тасымалдауга тартылатын коликтин мумкиндиги;

10)       жол торабы, онын жай-куни мен босату кабилети;

11)       халыкты жаяу тартиппен эвакуациялау ушин маршруттардын      болуы жане ис жузинде пайдалану мумкиндиги;

12)       бытыранкы орналастыру мен эвакуациялау туралы халыкка хабарлауга, сондай-ак эвакуациялык шараларды баскаруга арналган байланыс куралдары мен жуйелер;

13)       халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялауды жургизуге асер ететин жергиликти жагдайлар мен маусымдык климаттык ерекшиликтер;

14)       корши облыстардын келетин халык саны жане олардын келу мерзими.

Эвакуациялык шараларды жоспарлау ушин кажетти бастапкы малиметтерди тотенше жагдай жониндеги баскармалар мен болимдер, азаматтык корганыс кызметтери мен эвакуациялык комиссиялар, статистикалык, шаруашалык, колик жане баска уйымдар аркылы алады. Алынган малиметтер жинакталып корытылады жане тиисти кызметтермен келисиледи.

Халыкты бытыранкы орналастыру жане эвакуациялауды жоспарлау кезинде уйымдардын ондиристик кызмети ескериледи.

Категорияланган калалар мен кауипсиз аймакта тотенше жагдай мен согыс уакытында оз кызметин токтатпауга тиис уйымдардын тизбесин орталык жане жергиликти аткару органдары белгилейди.

Осы тизбенин узиндилери облыстар мен калалардын тотенше жагдай жониндеги баскармаларына жибериледи.

Бытыранкы орналастыру мен эвакуациялау тартибин жане кезегин аныктау ушин кажетти шаралар куни бурын жузеге асырылады.

Томендеги негизги топтар бойынша халыкты есепке алу жургизиледи:

1)         биринши топ – согыс кезинде калада оз жумысын токтатпайтын, сондай-ак онын тиршиликке кабилетин камтамасыз ететин уйымдардын жумысшылары мен кызметшилери, олардын отбасы мушелери (бытыранкы орналастыру);

2)         екинши топ – согыс кезинде оз кызметин кауипсиз аймакка кошируши уйымдардын жумысшылары мен кызметшилери, олардын отбасы мушелери, министрликтер мен агенттиктердин орталык аппараттарынын кызметкерлери, согыс уакытында оз кызметин токтатын уйымдардын жумысшылары мен кызметшилери, олардын отбасы мушелери. (эвакуация)

3)         ушинши топ – жогаргы оку орындарынын студенттери, орта арнаулы оку орындарынын, касиптик техникалык училищердин окушылары, профессорлар мен окытушылар жане кызмет корсетуши персонал, мектеп – интернаттардын окушылары, балалар уйлери мен арнаулы балалар мекемелеринде тарбиеленушилер, мугедектер мен карттар уйиндеги зейнеткерлер, кызмет корсетуши персонал, жалгыз басты туратын зейнеткерлер, жумыссыздар. (жарым – жартылай эвакуация)