Эвакуация

Эвакуация туралы қазақша реферат

Эвакуация – адамдардын омирин сактау жане ондиристин жумыс истеуине жагдай жасау максатында халык пен материалдык кундылыктарды тотенше жагдайлар аймактарынан жане осы замангы закымдау  куралдары колданылуы мумкин аудандардан уйымдаскан турде кауипсиз жерге коширу.

                        Эвакуацияланган барлык халык кауипсиз аймакка орналастырылган пункттерде тиршилик кызметине кажеттилеримен аз шамада камтамасыз етилуге тиис.

Тотенше жагдай тартибин енгизе отырып, согыс  кезинде, сондай-ак табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайларда эвакуациялауды Казакстан Республикасы Укиметинин шешими бойынша жергиликти аткарушы органдар, уйымдар жургизеди. Шараларды жоспарлауды тотенше жагдайлардын туындауы кауипи мен осы замангы куралдармен закымдау ошактарын ескере отырып, орталык, жергиликти аткарушы органдар, уйымдар алдын ала жургизеди.

Барлык категориядагы халыкты акетуди (шыгаруды) жане оларды кауипсиз аймакка орналастыруды олардын жумыс истейтин, окитын, туратын жерлери бойынша жергиликти аткарушы органдар, уйымдар уйымдыстырады.

Халыкты эвакуациялау сабактас тасилмен – халыкты жаяу немесе коликти барлык туримен коп молшерде акетуди уйлестиру жолымен жузеге асырылады.

Халыкты эвакуациялау ушин коликтин барлык турин пайдалану. Жумысшылар мен кызметшилерге орналастыратын аймакты алдынала азирлеу.

Эвакуацияланган барлык халык маршрутта, орналастырылган пункттерде, бытыранкы орналастырылган орындарда тиршилик кызметине камтамасыз етилуге тиис. Ондиристик кызметин одан ари жургизип отырган объектлер узилсиз ари туракты жумыс истеуин камтамасыз етилуге тиис.

Осы замангы закымдау куралдарын колдану кауипи тонген кезде ондиристе истемейтин жане кызмет корсету саласындагы халыкты (зейнеткерлер, жогары оку орындарынын студенттери, колледждердин, мектеп – интернаттардын окушылары, балалар уйлери тарбиеленушилер, мугедектер мен карттар уйлеринде орналаскандар, акимшилик пен олардын отбасы мушелеримен бирлесе отырып) колик жумысынын кестесин бузбастан эвакуациялык шаралар басталганга дейин жарым – жартылай эвакуациялауга жатады.

Тотенше жагдайлар кауипи туындаганда халыкты кауипти аймактардан кауипсиз жерлерге уакытша коширу жузеге асырылды.

Эвакуация  мумкиндигинше кыска мерзимде жургизиледи. Халыкты кауипти аймактардан тыс жерлерге жеткизу (шыгару) мерзими онын аякталуы болып саналады.

Кауипти аймакта эвакуацияланатын халык оз облысынын аумагында орналастырылады. Арбир уйымга орналастыру ауданы (пункти) белгиленеди.

Халыкты согыс кезинде орналастыру аудандары (пунктери) куни бурын белгиленеди, жергиликти аткарушы органдармен келисиледи, жане солардын шешимимен (каулысымен) бекитиледи. Осы шешимдер, (каулылар) негизинде арбир уйымга ордер бериледи, онын коширмеси тиисти кызметтерде сакталады.

Жарым-жартылай эвакуациялау кезинде халыкты орналастыру аудандарын (пунктерин) Республика Укимети, жергиликти аткарушы органдар белгилейди.

Жарым-жартылай эвакуация- осы замангы закымдау куралдарын колдану кауипи тонген кезде ондиристе жане кызмет ету саласындагы истемейтин халыкты колик жумысынын кестесин бузбастан эвакуациялык шаралар басталганга дейин жарым-жартылай коширеди.

Эвакуацияланатын халыкты бир облыстын кауипсиз аудандарына толык орналастыру мумкин болмаган жагдайда, онын бир болиги облыс акимдеринин келисими бойынша корши облыстарга жеткизилуи мумкин.

Бытыранкы орналастыру – согыс кезинде ондиристик кызметин одан ари жургизип отырган уйымдардын жумысшылары мен кызметшилерин категорияланган калалардан уйымдаскан турде акету жане кауипсиз аймакка орналастыру.

Категорияланган калаларда согыс кезинде жумысын токтатпаган уйымдардын жумысшылары мен кызметшилери кауипсиз аймакка орналастырылады. Ар уйымнын жумысшылар ауысымын жумыс объектилерине аз уакытта (2-3 сагаттан коп емес) барып келуине тасымалдауды ескере отырып, темир жолга, автомобиль жане су жолына жакын орналаскан орналастыру орындары болинеди.