Category: Мәдениетттану, философия, әлеуметтану, дінтану

Қазіргі тандағы глобалдық проблемалар және әлеуметтік болжамдар

Негізгі мақсаты: Болашақты бағамдау, глобалды мәселелердің шығу жолдарын айқындау әрбір азаматтың парызы, әлемдік тұтастықты сақтау әрбір ұлттың борышы екендігін негіздеу. Негізгі түсініктер: атом қаруы, вирустық қару, ҒТП, ҒТР, футуризм, нашақорлық, жезөкшелік, ішімдікке салыну т.б.

Құндылықтар және олардың қоғаммен мен адам өміріндеге рөлі

Негізгі мақсаты: Құндылықтардың қоғамдығы орны мен рөлі, олардың адамдар дағдарыстарынан алып шығатын рухани күші туралы түсініктеме жасау. Негізгі түсініктер: құндылық, аксиология, гуманистік дәстүр, адам, тұлға, мән, тарихи формалар.

Мәдениет және өркениет

Негізгі мақсаты: Мәдениет тарихы мен өркениет тарихының бірін-бір толықтырушы ұғымдар екенінін, өркениеттің бүгінігі күннің өмір сүру формасы екендігіне ғылыми талдау жасау. Негізгі түсініктер: мәдениет, өркениет, өркениет құрылымы, трансформация, механизм, диалог, коммуникация, футурология.

Таным. Ғылыми таным

Негізгі мақсаты: Ғылыми танымның мәні мен құрылымын, теориялық сипатын түсіндіру, практиканың маңыздылығын дәлелдеу. Негізгі түсініктер: метод, методология, эмперика, эксперимент, фальсификация, синтез, анализ, индукция, дедукция, идеализация.

Сана проблемасының философияда қойылуы

Негізгі мақсаты: Тек ған адамзатқа тән сана мәселесінің адам үшін маңызы және оның ерекшелігін таразылау. Негізгі түсініктер: сана генезисі, өзіндік сана, тіл, ойлау, архетип, бейсана, көпшілік сана. 

Диалектика және оның алтернативасы

Негізгі мақсаты: Диалектика мен диалектикалық категориялардың философиялық мазмұнын айқындау. Негізгі түсініктер: гипотеза, қозғалыс, диалектика, категориялар, ақиқат. Диалектиканың қайнар көзі, сипаты тенденциялары.

Дүниенің болмысы, оның мәні және материя туралы түсінік

Негізгі мақсаты: Философияның бірінші ұғымы болмыстың философиялық мәнін талдау, дүниенің көптүрлілігі мен бірлігін айқындау, материяның өмір сүру негізін түсіндіру. Негізгі түсініктер: биболмыс, дуализм, монизм, философиялық плюрализм, онотология,  мән,қозғалыс, материя атрибуты.