Әлеуметтік лингвистика

Әлеуметтік лингвистика туралы қазақша реферат

5.1. Тіл білімі саласына әлеуметтік лингвистикалық ықпалы.

Тілді түрлендіру және оның әлеуметтік құбылуымен байланысы. Тілдік құрылымдар мен әлеуметтік лингвистика деңгейлері. Микро және макролингвистика. Әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары мен бағыттары.

5.2. Әлеуметтік лингвистика және аралас пәндер.

Әлеуметтану және әлеуметтік психология. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік қоғам; кіші және ірі топтар; қоғамдағы жеке тұлғаның өзара әрекеті; әлеуметтік іс жүргізу.

Саяси география, этнография, демография. Потестартты формалар, ұлт түрлері, этникалық және демографиялық жағдайдағы мемлекеттік институттар, көші-қон. Әлеуметтік лингвистика және тілдің басқа салалары: диалектология, стилистика, тілдік қарым-қатынас теориясы, тарихи тіл білімі.

5.3. Тұлғааралық қатынастағы тіл

Жеке тұлғаның тілдік құлығы. Жеке тұлғаның (қарым-қатынас) коммуникативті дайындығы. Жекелік диглоссия. Жеке тұлғаның көптілділігі және оның әртүрлілігі (координативті және аралас, репродуктивті); кодтарды ауыстыру және араластыру; сөйлесім мен тілдегі интерференция. Тілдік түйісулерге, байланыстарға қатысты  психо- және нейролингвистикалық көзқарастар.

5.4. Әлеумет пен тіл

Тілдің аймақтық және әлеуметтік дифференциациясы.Тілдің қоғамдағы қызметтік ауқымы. Тілдің қалыптасу формалары. Стандарт мен норма. Аймақтық диалект. Кодталмаған диалектілік сөйлесім.  Койнэ. Қарапайым сөздік қор. Әдеби тіл мен ауыз екі сөйлеу тілі. Әдеби тіл мен оның стилистикалық жүйесі. Әлеуметтік диалектілер. «классты» диалектілердің пайда болу мәселелері. Кәсіби, корпоративті, және құпия тектес тілдер. Әлеуметтің иерархиясы мен тіл қызметтері. Тіл ұлтаралық қатынаста жалғастырушы, лингва-франка.

5.5. Билік пен тіл

Мемлекеттік және ресми тілдер; тілді мемлекеттік институттарда қолдану; тіл саясаты, тілдік құрылыс. Тіл мен білім. Тіл мен идеология. Тіл мен мәдениет.Тіл мен дін. 5.6. Тарихи әлеуметті клингвистика

Тілдік қатынастар мен тілдер эвлоюциясы; кірме сөздерге әлеуметтіклингвистикалық қыр; субстрат пен суперстрат, тілдің ауысымы, конвергенция, тілдер одағы.

5.7. Түйіскен тілдер тілдер тоғысының маңызды нәтижесі ретінде

Әлеуметтік-тарихи тілдер тоғысының пайда болуының алғы шарттары. Жаргон, пиджин, креолдық тіл. Постконтактілі континуум. Тілдер тоғысының генетикалық бөліну мәселелері. Атлантика мен Меланезия тілдерінің тоғысы. Руссенорск. Орыс-қытай пиджин.

5.8. Тілдік жағдаяттар

Эндо- және экзоглоссты тілдік ситуациялар. Теңестірілген және теңестірілмеген тілдік жағдайлар. Қазіргі әлемдегі кейбір тілдік жағдайлар. Бұрынғы Кеңес одағындағы тілдік жағдайлар. Ресей мен таяу шетелдегі әлеуметтік лингвистикалық мәселелер мен тіл аралық мәселелер.