Полиорганофениленсиландар

3 – 10 кремнийдің атомына металдың 1 мезоатомы болатын полититанфенилсилоксан және полиалюмофенилсилоксан қыздырғанда жұмсармайды және тігілген полимерлерге тән термомеханикалық қисықтарға   ие, бірақ органикалық еріткіштерде суда ерігіштігін сақтайды. Пластификаторларды (минералды май) енгізуде бұл полимер 120 – 150оС микроқышқылдыққа ие болады. Мұндай өзіндік күштердің бірігуі, жоғары қаттылық және ыдырау температурасынан жоғары балқу температурасы тән, макромолекуланың сатылы құрылысымен түсіндіріледі. Полиметаллорганосилоксандардағы Si-O-Э байланысы, Si-O-Si конференцбайланысына қарағанда біршама полярлы, соның әсерінен бұл полимерлер қышқылдың қатысында, полиорганосилоксандарға қарағанда, судың әсерінен оңай ыдырайды.