Тотенше жагдайда халыктын омир суруине, арекетшилдигине тиршилик кауипсиздигин каматамасыз етудин орны жане роли

Тотенше жагдайда халыктын омир суруине, арекетшилдигине тиршилик кауипсиздигин каматамасыз етудин орны жане роли туралы қазақша реферат

Тиршилик кауипсиздиги  —  адамнын тотенше жагдай кезиндеги омир суру ортасымен кауипсиз карым-катынасынын, шаруашылык объектилеринин туракты жумыс истеу адистерин, тбиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайларды ескерту мен салдарын жою жане осы замангы закымдау куралдарынын колданылуы маселелерин зерттейди.

Студенттердин “Тиршилик кауипсиздиги” курсынын Багдарламасынын билуинин тотенше жагдай мен Азаматтык корганыс /АК/ сала- сында барлык нысандагы шаруашылык объектилери мен уйымдардын болашак мамандарын даярлау исинде улкен манызы бар.

Тиршилик кауипсиздиги – адамнын омир суру ортасымен кауипсиз карым-катынасы мен оны коргауга, тотенше жагдайларда шаруашылык объектилеринин туракты жумыс истеуине, табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайлардын салдарын ескерту мен жоюга, сондай-ак осы замангы закымдау куралдарынын колданылуына багытталган шаралар кешени.

Азаматтык корганыс – бул баскару органдарынын мемлекеттик жуйеси жане бейбит, согыс уакытында халыкты шаруашылык объекти- лерин жане ел аумагын осы замангы закымдау куралдарынын, табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдай факторларынын закым- дагыш /жойкын/ асеринен коргау максатында откизилетин жалпы мем- лекеттик шаралардын жиыны.

Шаруашылык объектилери — онеркасиптик, ауылшаруашылыгы ондириси мен когам кызметинин баска салалары мудделерине пайдала- нылатын гимарат, жай жане баска да курылыстар.

Уйым-багдарламаны немесе максатты бирлесип иске асыратын жане белгиленген тартиптер мен нормалар негизинде ис-арекет ететин адамдар ужымы.

Азаматтык корганысты уйымдастыру мен жургизу мемлекеттин негизги миндеттеринин бири, онын корганыс шараларынын курамдас болиги. ТЖ-ны уйымдастыру мен жургизу тартиби “Азаматтык корганыс туралы” КР Занында белгиленген.

КР АК-га жалпы басшылыкты КР Премьер-Министри – Азаматтык корганыстын бастыгы жургизеди.

КР Азаматтык корганысына тикелей басшылык ТЖ жонинидеги КР Агенттигине жуктеген.

ТЖ жонинидеги КР Агенттиги КР Укиметинин курамына кирмейтин, салааралык уйлеструди, сондай-ак табиги жане техногендик сипаттагы ТЖ-ны ескерту мен жою, КР Азаматтык корганысы, орт кауипсиздиги, онеркасип жумысынын кауипсиз жургизилуи жане тау-кендик бакылау саласында орталык аткарушы орган болып табылады.

Агенттиктин орталык аппараты департаменттер мен курылымдык болимшелерден турады.

Департаменттер тизбесин КР Укимети бекитеди. Департаментти директор баскарады.

Казирги уакытта Агенттик курамына мына департаменттер киреди:

—           Тотенше жагдайларды ескерту департаменттери;

—           Жедел ис-арекет департаменти;

—           Азаматтык корганыс жане аскери болимдер департаменти;

—           Мемлекеттик орттен коргау департаменти;

—           ТЖ техникалык жане тау-кендик бакылау жониндеги депар-

тамент.

Агенттиктин аумактык органдарынын басшыларын, олардын орынбасарларын /аумак бойынша бас мемлекеттик инспекторлар/ тиисти акимшилик-аумактык бирликтердин акимдеримен келисе отыра Агенттик торагасы тагайындайды.

Агенттикте торага, онын орынбасарлары, департамент дирек- торлары, Агенттик пен онын ведомствовалык багыныстагы касип- орындар мен уйымдардын басшылары курамындагы алка курылады. Гылыми кенес курылады.

Агенттик  курамына орталык аппараттан баска аумактык органдар киреди:

—           облыстык баскармалар (инспекцияларды коса алганда);

—           калалык баскармалар (Астана, Алматы, Караганды калалары);

—           аудандык болимшелер, сондай-ак Агенттик ведомстволык багыныстагы уйымдар;

—           биликтиликти котеретин Республикалык курстар;

—           Республикалык акпараттык-техникалык орталык;

—           химиялык-радиациялык лабораториялар;

—           Республикалык жедел-куткару отрядтары;

—           АК аскери болимдери;

—           мемлекеттик орттен коргау кызмети;

—           *Казселден коргау * Республикалык касипорны.

Тотенше жагдайлар жониндеги КР Агенттигинин:

—           Агенттик кудиретинин саласы реттейтин заннаманын сакталуына бакылау жасауга;

—           Укимет курамына кирмейтин министирликтерге, орталык аткару- шы органдарга, жергиликти аткарушы органдарга табиги жане техногендик сипаттагы ТЖ салдарын ескерту мен жою жонинде нускаулар беруге;

—           оз кузыретинин шегинде Азаматтык корганысты даярлау жане жургизу маселеси бойынша шешим кабылдауга;

—           КР Укиметине ТЖ аймагындагы авария, апат, зилзала, салдарын жою, когамдык тартипти сактау мен объектилерди коргауды камтамасыз ету ушин кукык коргау органдарынын карулы куштердин аскери болимдери мен курамаларын, баска аскерлер мен курамалардын куштери мен куралдарын тарту-туралы усыныс енгизуге;

—           оз кузыретинин шегинде аттестация жургизуге, лицензиялау мен сертификаттауды жургизуге, сондай-ак тиисти жумыс турлерин жургизу ушин руксат беруге;

—           объектилердин жумысын догаруга немесе токтатуга, адамдардын омирине кауип тонгенде немесе тотенше жагдай туындаган кезде коширу шараларын жургизуге;

—           егер объектилик касиби авариялык-куткару кызметтери мен курамалардын даярлыгы мен жай-куйи белгиленген норматив- терге сай келмеген жагдайда уйымдардын кызметин толык не- месе ишинара токтатуга;

—           букил республика аумагында бирынгай радио жииликтери белде- уин устауга;

—           ТЖ-ны есерту жане жою жониндеги маселелери бойынша журналдар, режимдик аныктамалар, бюллетендер мен озге де басылымдар шыгаруга кукыгы бар.