Ілеспе қызметтердің мәні және қысқаша сипаттамасы

Ілеспе қызметтердің мәні және қысқаша сипаттамасы туралы қазақша реферат

Аудит стандарттары дегеніміз – аудитке қойылатын бірегей талаптарды және аудит өткізу тәртібін анықтаушы принциптерді белгілейтін нормативтік құжаттар.

Аудит жұмысын жүргізу үшін заңдар мен стандарттардың деңгейін анықтау қажет:

Бірінші деңгейде, аудит болып табылса, одан кейінгі деңгей ілеспе қызметтер. Ілеспе қызметтерге жататындар: шолу, келісілген реттеуші-тәртіп, құрастырма. Аудитордың қызметіндемаудитті қамтамасыз ететін сенімділіктің салыстырмалы деңгейі жоғары болып есептелінеді. Бірақ та абсолютті деңгейде емес. Шолу кезінде сенімділіктің орташа деңгейі  есептеледі. Ал, келісілген тәртіптер мен құрастырмада сенімділік қамтамасыз етілмейді. Қаржылық есептілігін шолудың мақсаты: аудиторға тәртіптердің негізінде аудиторлық жұмысқа барлық дәлелдерді алуға мүмкіндік туғызу. Сонымен қатар оған қандай жағдай кедергілер болуы мүмкіндігін анықтау. Шолу арқылы талдамалық тәртіпті қолдана отырып, бір жақтың екінші жаққа берген мәліметтерінің дұрыстығын анықтау. Келісілген тәртіптер немесе реттеуді орындау үшін егер аудитордың жұмыс істеуге тәжірибесі жетпейтін болса, онда олар басқа  аудиторды шақыруына болады. Құрастырмалықты орындау үшін келісімде бухгалтерлік есеп жөніндегі білім аудитте қаржылық ақпаратты жіктеп қорытындылап жинақтау үшін пайдаланады.

1-кесте.  Халықаралық аудит стандартының тоғызыншы бөлімінде ( 900-999)    « Ілеспе қызметтер» үш стандарт кіреді:

     
910 Қаржылық       есеп Қаржылық есеп  беруге  шолу жасау
  беруге шолу жасау кезінде    аудитор    бизнес    жөніндегі,
  бойынша    келісім- бухгалтерлік   есеп   жүйесі   жөніндегі
  Дер субъектінің негізгі қызметінің сипат-тамасы мен активтерінің түрлері, мін-
    деттемелері, табыстары мен шығыста-ры жөніндегі білімін соңғы ақпарат-тармен   толықтыруға   тиісті.   Жалпы тексерудің   қаржылық   есеп   берудің Дұрыстығы жөнінде аудитордың пікірі айтылуға    тиісті     кәдімгі     аудиттен
    айырмашылығы мынада, яғни жалпы тексеру кезінде аудитор осы тексеріл-ген қаржылық есеп берудің дұрысты-ғына күмән келтіруге мәжбүр ететін фактілерді         тапқан-таппағандығын көрсетуге тиісті.

Тіркемелерде  каржылық есеп  беруге шолу   жасау   бойынша   келісімдерде орыңдалуы мүмкін процедуралар, со-нымен бірге келісім—хаттардың, шолу жасау бойынша аудиторлық қорытын-ды есептің нысандары келтірілген.

920 Қаржылық     ақпа- Келісілген  процедуралар   аудитормен
  раттарға     қатысты клиент келіскен есеп пен қорытынды
  келісілген процеду- есеп беру бөлімдерін тексеру болып
  раларды     орындау табылады, яғни тақырыптық тексеру
  бойынша    келісім- жүзеге   асырылады   (аудитке   жалғас-
  Шарттар палы қызметтердің бір түрі). Стаңдартта   келісімнің   негізгі   шарт-тары,   дөлелдеулер   жинау   бойынша процедуралар, сондай-ақ нақты алын-ған мәліметтер бойынша қорытынды есептің мазмұны келтірілген.
930 Қаржылық     ақпа- Қаржылық   ақпараттардың   компиля-
  раттарды компиля- циясы дегеніміз-қаржылық қорытын-
  циялау (құрастыру) ды   есепті   дайындауда   және   соған
  бойынша    келісім- сәйкес осы қорытынды есепті дайын-
  Дер дауға негіз болған бухгалтерлік мәлі-меттердің      дұрыстығын      тексеруде аудитордың клиентке беретін көмегі. Мүндай тапсырмалардың нөтижелері бойынша қорытынды пікірлердің қаржылық қорытынды есептің әдеттегі аудитінің нәтижелері бойынша жасалынатын қорытынды пікірлердей дәлелдеушілік күші болмайды.