Ғылыми-педагогикалық тест сұрақтары

Оқу үдерісіндегі өз-өзіне баға беру орны.

Зерттеу әдістерінің өзара шарттарын сипаттаңыз.

Зерттеу әдістері тарихына жүгініңіз, оны жүйелеудің түрлі жолдарына талдау жасаңыз, оны жүйелеудің негізін бөліп алыңыз.

Түрлі әдістерді қолдана, үздіксіз педагогикалық тәжірибе кезінде оқушы ұжымын зерттеуді өткізіңіз.

Социометрия көмегі арқылы жеке түлга қатынастары ерекшеліктерін зерттеңіз.

Зерттеу әдісін таңдау неге байланысты?

40. Қазіргі кездегі педагогикалық технологиялар туралы рефератты хабарлама жасаңыз.

Аралық бақылау өткізуге арналған тест материалдары

1.Шешім талап ететін күрделі ғылыми немесе тәжірибелік мәселе:

а) проблема;

б) қарама-қайшылық;

в) болжам;

г) мақсат.

2.Берілген жағдайда оқылатын зерттеу нысанының тарабы:

а) ұғым көлемі;

б) мәселе;

в) зерттеу пәні;

г) адамдар тобы немесе жеке түлға.

3.Нақты зерттеуде арнайы оқылатын мәселе түйіні, сұрақтар:

а) тәжірибе;

б) зерттеу пәні;

в) зерттеу тақырыбы;

г) болжам.

4.Себеп-салдар тәуелділігін анықтаудың кейбір жасанды жағдайлары мен бағыттарын тудыруға арналған ғылыми-зерттеу әдістемесі:

а) қадағалау;

б) жағдайлық тесттер;

в) тәжірибе;

г) тестілеу.

5.Тәжірибелік деректерді талдау мен жинақтауға негізделген зерттеу:

а) эмпириялық;

б) теориялық;

в) шолу-талданбалы;

г) әдістемелік.

6.        Зерттеу жүргізетін адамдар тобы:

а) таңдау;

б) жиынтық;

в) ұжым;

г) номиналды топ (нақты).

7.Берілген әдістеме көмегі арқылы жасалған көрсеткіштер нәтижелерінің адам тәжірибесіне, оның нақты тәртібіне сөйкестігі:

а) қажеттілік;

б) нысандылық;

в) сенімділік;

г) анықтық.

8.Педагогикалың тәжірибеге ңатысушы адам:

а) түлға;

б) респондент;

в) зерттеуші;

г) кдиент.

9.Түрлі мөтіндерді, олардың мазмүны бойынша осы мәтіндер авторы психологиясы немесе мәтінде айтылатын адамдар жөніндегі білудің психологиялық әдісі:

а) контент талдау;

б) түзетпелі талдау;

в)деректі талдау;

г) тестілеу.

10. Түзету коэффициентін аныңтау және оқумен байланысты математикалық-статистикалык әдіс:

а)түзетпелі талдау;

б)  деректі талдау;

в)  контент-талдау;

г) сыртқы сараптау, бағалау әдісі.

11. Білім алу заңдылықтарының мазмұнын механизмін, құрылымын, принципі мен технологиясын жаңа білім жаңалықтарын ашуға, қолдануға бағытталған процесс және ғылыми жұмыстардың нәтижесі:

а) қолданбалы;

б) бақылау;

в) педагогикалың зерттеу;

г) ғылыми талдамалар.

12.  Педагогика нәтижесі жөніндегі теориялық, тәжірибелік жетістіктерді қорытындылайтын және болжамдық негіздегі педагогикалық жүйенің даму модельдерін ұсынатын жинақталған тұжырымдамалар:

а) қолданбалы;

б) іргелі;

в) талдамалар;

г) психологиялық-педагогикалық.

13. Бұл педагогикалық үдерістің жеке жақтарын тереңдете оқуға, көпқырлы педагогикалық тәжірибенің заңдылықтарын ашуға бағытталған жұмыстар:

а) іргелі;

б) қолданбалы;

в) эмпириялық;

г) теориялық.

 

 

 

20.      Дамудың қозғаушы күші:

а) қарама-қайшылық;

б) зерттеу нысаны;

в) зерттеу пәні;

г) зерттеу көздері.

21.      Зерттеудің тұжырымды негізгі немесе айқын ұстанымы:

а) зерттеу көздері;

б) жетекші идея;

в)қарама-қайшылық;
г) болжам.

22.      Алғашқы алынған нәтижелер, бұрын басқалар зерттемеген және қабылдамаған:

а) ғылыми жаңалың;

б) нысаналы және тәжірибеде қолдану қолайлылығы;

в) зерттеу әдістері;

г) зерттеу процедурасы.

23.      Әр түрлі ғылыми-зерттеудің қорытынды кезеңі:

а) зерттеу нәтижелерін іс-тәжірибеге енгізу және апробациялау;

б) жетекші идея;

в) теориялың негіздер;

г) қорытындылар мен ұсыныстар.

24.      Мәселелік жағдаятты  туғызатын үдеріс немесе құбылыс:

а) зерттеу нысаны;

б)        жетекші идея;

в) зерттеу пәні (заты).

25.      Ғылыми және арнаулы әдебиеттер, мұрағат құжаттары іс-әрекет қорытындысы:

а) зерттеу көздері;

б) жетекші идея;

в) теориялық негіздері;

г)        методологиялың негіздері.

26.  Жобалау механизмі базасындағы адам туралы ақпарат алуға негізделген психологиялық тесттер:

а) процессуалдық;

б) жеке тұлғалық;

в) жобалаулық;

г)  графикалық.

27.  Кез келген қызмет түріндегі адамның тәжірибелік жетіктігін бағалау негізін құрайтын психологиялық тесттер тобы:

а)  интеллектуалды;

б) жетістік;

в)  контен^і^галда^8

г)  процессуалды.

28.  Суреттер, сйЙбалар ішіндер негізін құрайтын тесттер:

а)  ақпараттық;

б) графикалық;
в) құжаттық;
г) сөздік.

29.  Адам мінез-құлқының анық сандық бағалануы мен қатаң сапалық анықталуына арнаған педагогикалық зерттеулердің стандартты түрдегі әдісі:

а) сызбалау;

б) деректі талдау;

в) тест;

г) сауал.

30.  Адам психологиясын зерттеуде қолданылатын тесттер мен басқа да психикалық-диадностикалық әдістер үдерісі мен нәтижесі:

а) сауалнама;

б) тестілеу;

в) сызбалау;
г) болжамдау.

31.  Адамның жеке тұлға ретіндегі түрақты жағдайы
мен қасиеттерін диагностикалауға арналған психологиялық тесттер:

а) жетістік тесттері;

б)  креатив тесттері;

в) интеллект тесттері;

г)  жағдайы мен қасиеті тесттері.

32.  Арнайы ұйымдастырылған, жасанды жағдайларда өткізілетін әдіс:

а) зертханалың тәжірибе;

б) табиғи тәжірибе;

в) бақылау;

г)  тестілеу.

33.  Бақылау әдісі жорамалдайды:

а) адам психикасының жеке ерекшеліктерімен, оның мінез-құлқын зерттеу арқылы танысу;

б) өзінде кездесетін кейбір қатты жиналыстардың ағымын суреттеу;

в) жеке бір тұлғаны сырттай зерттеу;

г) адам бойындағы мінез-құлықтар мен сырт келбетіндегі ұқсастықтарды салыстыру.

34.  Ақыл потенциялады мен интеллекті айқындауға арналған тест:

а) креативтік;

б)  жетістік;

в)  интеллек;

г)  аффилиция.

35.  Жағдайлық тест ұйғарады:

а) зерттелушісі зертханалық жағдайға орналастыру;

б)  зерттелуші нақтылыққа жақын жағдайға орналастыру;

в) табиғи жағдайда бақылау;

г)  респонденттер суреттеріне түсіндірме.

       36. Сұраудың кемшіліктері болып табылады:

а)  жауаптардың көрсеткіштік құндылығынан кейін өзі туралы мәліметтердің бұрмалануы;

б) ғылымның түрлі саласы бойынша білімді талап
ететін сұрақтардың болуы;

в)  тұрақты психиканың болуы;

г)  мәндес емес жауаптар алу мүмкіндігі

37.  Жеке таңдауын ескере бөлек бөлшектерден тұтас
сурет құрастыруды көздейтін жобалы әдіс:

а)  интерпретация;

б) конструкциялау;

в)  креативті тесттер;

г)  құрылымдық.

38.  Диагностикалау кезеңдерін көрсетіңіз:

а)  нәтижелерді зерттеу, мәнін түсіну;

б)  зерттеу жүргізу, зерттелушімен әңгіме;

в)  зертханалың жағдайда бақылау, психикалық коррекция;

г)  зерттелушімен әңгіме, нәтижелер мәнін ашу.

39.  Жеке тұлғаның шығармашылық қасиеттерін айқындауға, тануға және бағалауға бағытталған тесттер:

а) жетістік;

б)  креативтік;

в) темперамент;

г)  аффиляция.

40.  Зерттелетін құбылыс тез арада жақсы көрінетін және оны анық бағалауға болатын жасанды жағдай тудырады:

а) жаттығу;

б) бақылау;

в) тәжірибе;
г) тестілеу.

41. Дайындалған тұлға белгілі бір мақсатпен диалсц» арқылы, бетпе-бет сұхбат арқылы ақпарат алу әдісі:

а) анкета;

б) сұхбат;

в) тест;

г)  сұрау парағы.

42.   Зерттелушінің компьютермен диалогы арқылы тестілік ақпарат жинастыруды көздейтін тесттер:

а) әңгіме;

б) жобалау әдісі;

в) сұхбат;

г) аппаратуралық тесттер.

43.  Мақсатты психологиялық қасиеттерді өлшеу емес, ал оқу бағдарламасында ұйғаратын шарттарды өлшеуді көздейтін тесттер:

а) психологиялық;

б)  педагогикалық;
в) жобалық;

г) конструктивті.

44.  Бір топ мүшелерді бір-біріне әр түрлі белгі арқылы бағалау әдісі:

а) графикалық сызбалау;

б) конструктивті;

в)  жобалы;

г) социометрия.

45.  Ойелесінде пайда болған суреттер негізінде жеке тұлғаның психологиялық жағдайын диагно бағытталған әдістеме:

а) конструкциялау (сындарлы);

б)  графикалық, жобалық;

в)  күйін, қасиетін анықтайтын тесттер;

г)  жеке тұлғалық.

46.  Жоғары педагогикалық нәтиже беретін тәжірибе:
а) алдыңғы қатарлы тәжірибе (озық);
б)инновация;

в) тәжірибе;

г) педагогикалық үдеріс.

47.  Оңтайлылық, тұрақтылық, перспективалық ненің критерийі:

а) педагогикалың зерттеулер әдісінің;

б) педагогикалық үдерістің;

в) алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибенің;

г) бақылаудың.

48.  Талдау, мәнін түсіну, оқытушының журнал, газеттерге ұсынылған өз тәжірибесінің баяндама түріндегі жиынтығын көрсететін педагогикалық тәжірибені зерттеу формасы:

а) педагогика мәселелері бойынша семинар сабақтары;

б) педагогикалық оқулар;

в) педагогикалық кеңестер;

г) ашық сабақтар.

49.  Пікірталас, дискусйіялар — педагогикалық тәжірибені зерттеу формасы ретінде мыналардың қайсысын алға қояды?

а) педагогикалық тәжірибенің теориялық талдауын;

б)  белгілі бір мәселе бойынша пікір алмасуда;

в) дидактикалық материалдар жасаудңір

г)  эмпириялық тәжірибенің теориялық талдауы.

50.  Конференция — педагогикалық зерттеудің формасы, алға қоятын мақсаты:

а) тәжірибелік тәжірибені кешенді зерттеу;

б) белгілі бір ғылыми тақыръгаден шығу;

в) ашық сабақтарды талдау;

г)  ғылыми проблемакы өзінен оқу.

51.  Педагогикалық оқу, экспедициялар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, өз бетімен білім алу:

а)  озық педагогикалық тәжірибені оқу формасы;

б)  алғашқы ақпаратты жинау әдісі;

в)  педагогикалық үдерісті ұйымдастыру құралдары;

г)  педагогикалық мәліметтер жинақтау.

52.  Қатар ортасының көрсеткіші:

а) медиана;

б) мода;

в) дисперсия;

г) корреляция.

53.  Педагогикалық үрдістің заңдылықтарының тууына көмектесетін математикалық тәсілдер, формулалар, сандың есептер түрлері:

а) педагогикалық қызмет әдістері;

б)  тәжірибелік статистикалық өңдеу;

в) дисперсия;

г)  статистикалық талдау.

54.  Дисперсия, мода, медиана, орташа арифметикалық, бұл;

а) деректерді статистикалық өңдеу түрлері;

б) математикалық талдау әдістері;

в) тәжірибе компоненттері;

г) орташа шаршылы ауытқу.

55.  Сандық және сапалық жиынын көлденеңінен және тігінен тәртіпке келтіру:

а) график;

б) диаграммалар;

в) гистограммалар;

г) кестелер.