Category: Физика, Астрономия

Мәліметтердің үш негізгі модельдері

Мәліметтердің үш негізгі модельдері туралы қазақша реферат Мәліметтер қорларының жүйесі объекттердің екі түрін: объекттерді және байланыстарды көрсетуге мүмкіндік беруі керек. Сонымен бірге олар арасында принципиалды айырмашылық жоқ: байланыс арнайы түрдегі объект болып табылады. Мәліметтерді модельдеудің...

Деректер базасының реляционды схемасы

Деректер базасының реляционды схемасы туралы қазақша реферат Мәліметтерді кестелер немесе реляциалар түрінде көрсететін мәліметтер моделі мәліметтердіц реляциялық моделі болып табылады. Реляция дегеніміз жатық және тік жолдардан түратын екі олшемді кесте. Код моделінде кестедегі мәліметтермен жүмыс...

Термодинамиканың бiрiншi заңын изопроцестерге қолдану

Термодинамиканың бiрiншi заңын изопроцестерге қолдану туралы қазақша реферат Изохоралық процесс. Бұл процесте газ көлемi өзгермейдi: V = const. Газдың iшкi энергиясының өзгерiсi оған берiлген жылу мөлшерiне тең: ΔU = Q. Егер газ қыздырылса , онда...

Идеал газдың iшкi энергиясы. Термодинамиканың бiрiншi заңы

Идеал газдың iшкi энергиясы. Термодинамиканың бiрiншi заңы туралы қазақша реферат Идеал газдардың iшiнде өзiнiң физикалық қасиеттерi бойынша қарапайым болып табылатын газ — бiр атомды газ (гелий, неон, аргон және т.б.). Бiр атомды газдың iшкi энергиясы....

Жылу мөлшерi. Жылу балансының теңдеуi

Жылу мөлшерi. Жылу балансының теңдеуi туралы қазақша реферат Жұмыс жасалынбай-ақ, бiр денеден екiншi денеге энергияның берiлу процесi жылу алмасу немесе жылу берiлу деп аталады. Жылу алмасу кезiндегi iшкi энергияның өзгеруiнiң мөлшерлiк шамасын жылу мөлшерi деп...

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Термодинамикадағы жұмыс

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Термодинамикадағы жұмыс туралы қазақша реферат Iшкi энергия туралы түсiнiк. Макроденелерд механикалық энергиямен қатар, өздерiнiң iштерiне тұйықталған энергияға ие. Ол – iшкi энергия. Ол барлық энергетикалық түрленулердiң балансына кiредi. Механикалық жұмыс жасамай-ақ...