Автоматизацияның жалпы міндеттері

Электр станцияларындағы технологиялық процестердің автоматизациясы энергетиканың жаңадан енгізілген объектілерінде қалай болса солай болуы және оның құрылу есебінде жүзеге асырылуы керек:
1. АСУ ТП жабдықтың жай күйінің диагностикасын, жиналуын, ақпараттың жиналуы мен сақталуын, электр станциясының басқа да басқару жүйелермен байланысын қамтамасыз ететін және де технологиялық процестердің автоматизациясының ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін (босату, жүктемені реттеу, жабдықты тоқтату және т.б.) негізгі технологиялық жабдықтар.
  2. АСУ ТП электр станциялар, барлық электр станциясы масштабында энергияның өндірілуін бақылау мен басқарудың бірдей жүйесін қамтамасыз ету, сол кезде осы жүйе ақпаратты жинау, сақтау мен өңдеуді және энергия жүйесіндегі жоғары тұрған деңгейіне байланысты қамтамасыз етуі керек.
Қазандық агрегатының жұмысын бақылау мен басқарудың жалпы міндеттері қамтамасыз ету болып табылады:
— Қысым мен ауаның қандай да бір нақты параметрі кезінде берілген әрбір уақытта будың жеткілікті мөлшерін өндіру;
— Отынды жағу кезіндегі үнемдеу, қондырғының өз қажеттілігіне жұмсалған электро энергияны рационалды пайдалану және аз шығын шығару мәліметі;
— Сенімділік, яғни агергаттың бұзылуы мен апаттық жағдайларын болдырмайтын қазандық агрегатын орнату мен жұмыс шартының қалыпты сақталуы;
Осы агрегатты жұмыс істейтін жұмысшы бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіштері негізінде жұмыстың режимі туралы нақты түсінікте болуы керек. Өлшеу құралдарын бес топқа бөлуге болады:
— Будың, судың, отынның, ауаның, түтінді газдың шығыны;
— Будың, судың, газдың, қара майдың, ауа қысымы мен қазанның элементтер мен газ жолдарындағы және қосалқы жабдықтардың тұтануын өлшеу қысымы;
— Будың, судың, отынның, ауаның және түтінді газдың температурасы;
— Қазан барабанындағы, ыдыстағы судың деңгейі, ыдыстағы отын мен басқа да сыйымдылықтағы отынның деңгейі;
— Түтінді газдар, бу мен судың сапалы құрамы.
Басқару объектісінде тікелей орнатылған технологиялық процеспен автоматты жүйені басқаруға арналған (АСУ ТП) техникалық құралдар құрамына мыналар кіреді:
— Процесс параметрлерінің мәндерін қабылдайтын есептегіш (сұйықтық немесе газдың, температураның, электрлі қуаттылықтың, сұйықтық деңгейінің және т.б. шығынының қысымы);
— Осы немесе басқа да жабдықтардың жай күйі (қосылуы немесе ажыратылуы) туралы ақпарат беретін екі позициялы дабылды қондырғы;
— Қақпаларды ашып және жабу жолдарымен әрекеттесе отырып басқаруды тарататын атқарушы органдар, қозғалтқышты айналдыруды, айдамалағыштардың айналу режимін және т.б.өзгерту.
Технологиялық объектілерден тікелей жақындықта басқарудың жергілікті щиттері орналасады, оларда реттегіштер, кінші реттік құралдар (көрсететін және өзі жазатын), басқару органдары және де локальды автоматиканың қондырғылары мен тораптары жөнделеді.
Жергілікті щиттер қызметкерлердің ұдайы жұмыс орны болып табылады, онымен қажеттілік бойынша тексерушілер, ауысым шеберлері қолданылады. Оператор, басқарудың барлық объектісіндегі басқарушы технологиялық процесс ұдайы басқарманың орталық пунктінде орналасады, ол щиттермен, пультпен, анықтау кешенімен (жүйелі бақылаудың жауапты параметрлерін тіркеу үшін (шақыру бойынша)) және шкафтармен жабдықталған.
Оператордың пультында мыналар орнатылған:
— Щитта тұрған реттегіш қондырғыларды өзгерту үшін операторға мүмкіндік беретін ара қашықтық задатчиктер;
— Сандық қондырғыларда көрсеткішті шақыруға арналған клавиатура;
— Ақпаратты жинау, талдау жіне сақтауға арналған ПЭЕМ;
— Цехтағы байланыс құралы (телефонды коммутатор немесе селектор, немесе т.б.);
— Алыстан басқару кілті.