Экономика угымы

Экономика угымы туралы қазақша реферат

Экономика термини еки мын жылдан уакыт бурын пайда болган.Ол гректин “ОЙКОС “-уй, шаруашылык жане “НОМОС”-зан деген создеринен куралган.”Экономия”терминин ен алгаш рет КСЕНОФОНТ уй шарушылыгын жургизудин саналы ережелерин карастыратын озинин шыгармаларынын атауы ретинде енгизген. Дербес гылым ретинде экономикалык теория саяси экономия атауымен пайда болды.

Э.угымы ресурстардын шектелген жагдайында кажеттиликтерди камтамасыз етуди коздеген адамдар мен топтардын материалдык игиликтери мен кызметтерди ондиру,болу, айыр- бастау жане тутынудагы ис-арекеттерин зерттеп, талдайтын когамдык  гылым.

ЭКОНОМИКАНЫН ОЗЕКТИ МАСЕЛЕЛЕРИ

Адам, онын кажеттилиги  мен муддеси,когамдык,табигаттык,материалдык обьектилери мен субьектилери жане баска ресустарга катынасы болып табылады.Жалпы экономикалык теория шаруашылык кызметинин турлерин ,принциптерин ,ережелерин,ресурстарды колданудын тиимди багыттарын жасайды.Сондай-ак ондируши мен тутынушылардын жане экономикалык  мудделери негизинде экономикалык  минез-кулкынын логикасын,олардын кажеттилигин калыптастырады.